Prohlášení o ochraně soukromí

Privacy verklaring


Privacywetgeving (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Derhalve heeft de eigenaar en adviseur van Erbuca Bed and Breakfast een privacy verklaring over de verwerking van persoonsgegevens opgesteld.


In deze privacy verklaring informeren wij u graag duidelijk en transparant over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


Wat zijn persoonsgegevens?
Er zijn gegevens die iets over u, als persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of emailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.


Privacy verklaring
Erbuca Bed and Breakfast hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Erbuca B&B houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 1. Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 2. Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 3. Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 4. Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 5. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 6. Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
  Erbuca Bed and Breakfast is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit bij de eigenaar of adviseur of via info@erbuca-bedandbreakfast.nl .


Verwerking van persoonsgegevens gasten van Erbuca B&B.
Persoonsgegevens van de gasten worden door de eigenaar of adviseur verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Het verwerken van deze gegevens om personen toe te voegen aan de gasten administratie.


De basis en de grondslag voor deze persoonsgegevens zijn 1. De aanmelding en afwikkeling voor de administratie over onze gasten.

 2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten etc.


Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Erbuca B&B de volgende persoonsgegevens van u:
• Roepnaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer vast en/of mobiel
• E-mailadres
• Geboortedatum
• Uit welke land u afkomstig bent
Nb Voor bedrijven naast bovengenoemde gegevens ook nog bedrijfsgegevens


Uw persoonsgegevens worden door de eigenaar of adviseur opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode van minimaal 5 jaar. ( voor o.a. de belastingdienst)
Verstrekking aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen. Verder zullen wij de door uw verstrekte
gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


De eigenaar en of adviseur bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende
maatregelen genomen; 1. Alle personen die namens Erbuca B&B van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan

 2. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid voor het gastenbestand

 3. We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is

 4. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 5. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 6. Middels deze privacyverklaring zijn alle gasten geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
(of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
NB het intrekken van de toestemming uw persoonsgegevens te mogen verwerken kan leiden tot
beëindiging van het gast zijn van Erbuca B&B.


Klachten
Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen voor zover mogelijk passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Vragen
Als u naar aanleiding van onze Privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op via info@erbuca-bedandbreakfast.nl .